หมวดหมู่ : หนังสือราชการกลุ่ม
หัวข้อ : การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดย : admin
อ่าน : 434
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 


Notice: Undefined variable: mod in D:\site\htdocs\site\supervisor\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: page in D:\site\htdocs\site\supervisor\modules\news\readprint.php on line 96

Notice: Undefined variable: id in D:\site\htdocs\site\supervisor\modules\news\readprint.php on line 96

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการอยู่แล้ว โดยแบ่งผลงานออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ซึ่งในแต่ระดับ สามารถส่งผลงานได้ ๕ ประเภท คือ ประเภท On-Site, On-Air, On-Hand, On-Demand และ Online สถานศึกษาหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ สามารถเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอนวัตกรรมดังกล่าว ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที ส่งกลับมาที่อีเมล์:  covid๑๙@ dlthailand.com ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุน ผลงานละ ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน