Notice: Undefined variable: PHP_SELF in D:\site\htdocs\site\audit\includes\config.in.php on line 24
ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
Telephone :055511201
Email :nohave
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรกลุ่ม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา