ผู้บริหารการศึกษา
1
หน้าห้อง ผอ.สพป.ตาก เขต 1
ต่อ 202
2
นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพท
ต่อ 107
3
นายวินัย เมฆหมอก
ต่อ 101
4
นายสมคิด มาหล้า
ต่อ 307
5
นายสุทิน จันทรวรเชตต์
ต่อ 306
6
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
ต่อ 309
7
นางปณิสา นทีประสิทธิพร
ต่อ 204
8
นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนา
ต่อ 305
9
นายสนั่น พลนาค
ต่อ 205
10
นายทรงยศ ป้อมทองคำ
ต่อ 102
11
นางฬุริยา บุตรนุช
ต่อ 315
12
นางเฉลียว ระวังภัย
ต่อ 208
13
นางอรทัย คำปาน
ต่อ 106
14
นางวรรณศุภางค์ ทาปิน
ต่อ 209
15
ส.อ. วุฒิพงษ์ ขันผง
ต่อ 301

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.takesa1.go.th