เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

1
นางฬุริยา บุตรนุช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ต่อ 111
2
นายภานุวัฒน์ ฟักทองอยู่ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ต่อ 110
3
นางสาวรัชเกล้า อำพลพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ต่อ 222
4
นางทองอุไร เอี่ยมแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ต่อ 315
5
นาวสาวจันจิรา เชื่ออ่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานสารบรรณ )
ต่อ 314
6
โอเปอร์เรเตอร์  
ต่อ 0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
www.takesa1.go.th