[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
2 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
151 คน
สถิติเดือนนี้
14405 คน
สถิติปีนี้
73620 คน
สถิติทั้งหมด
618744 คน
IP ของท่านคือ 34.232.62.209
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เจ้าของผลงาน : นายพัชญภณ สารสา
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 282    จำนวนการดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

นายพัชญภณ  สารสา

ศึกษานิเทศก์  สพป.ตาก เขต 1

 

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด 2) พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับการศึกษาภาคบังคับ 3) นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพระดับการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพหรือครูวิชาการโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสำรวจสภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ ด้วยการส่งหนังสือถึงโรงเรียนตามระบบราชการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับการศึกษาภาคบังคับ ในปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 การจัดทำร่างคู่มือหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับการศึกษาภาคบังคับ โดยศึกษานิเทศก์ทุกคนและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ ตอนที่ 2 การตรวจสอบร่างคู่มือหลักสูตรฯ โดย 1) จัดสนทนากลุ่ม (Connoisseurship)

ผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินคู่มือหลักสูตรฯ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 2) การประเมินโดยครู จัดเก็บข้อมูลโดยจัดประชุม และให้ร่วมพิจารณา ณ ที่ประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตอนที่ 3 การปรับปรุงคู่มือ ตามข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับ ขั้นตอนที่ 3 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูวิชาการ โดยจัดส่งหนังสือตามระบบทางราชการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ศึกษาต่อ

ร้อยละ 99.43 การจัดเรียนการสอนโรงเรียนระดับประถมศึกษาจัดเป็นกิจกรรม/ชุมนุม/กลุ่มสนใจ ร้อยละ 84.15 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมร้อยละ 13.41 ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดเป็นกิจกรรม/ชุมนุม/กลุ่มสนใจ ร้อยละ 65.52 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 72.41 โรงเรียนการเปิดรายวิชาอาชีพเพิ่มเติมตามบริบทของชุมชน ร้อยละ 23.17 ตามความพร้อมของครู ร้อยละ 21.95 ตามความต้องการของนักเรียน ร้อยละ 21.95 ปัญหา อุปสรรคของโรงเรียนได้แก่ ขาดแคลนครูผู้สอนงานอาชีพ ร้อยละ 34.72 งบประมาณไม่เพียงพอร้อยละ 33.33 ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการ ร้อยละ 22.22 ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอร้อยละ 2.78 ได้เสนอแนะว่า ควรมีหลักสูตรการงานอาชีพแนะนำให้โรงเรียน ร้อยละ 56.10 จัดโครงสร้างเวลาเรียนยืดหยุ่นในการเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ร้อยละ 47.56 และหน่วยงานต้นสังกัดควรมีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 43.90

2. ผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 พบว่า

1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ระดับการศึกษาภาคบังคับ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และครูวิชาการหรือครูผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การนำหลักสูตรและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติครูดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ระดับการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า 1) การมีส่วนร่วมจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของสถานศึกษา พบว่า มีการร่วมกันจัดทำหลักสูตร ร้อยละ 40.24 และดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ 36.59, 2) หลักสูตรรายวิชาพื้นฐานดำเนินการจัดทำครบทุกชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ 46.34 ส่วนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม จัดทำครบทุกชั้นเรียนและเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ 24.39, 3) การจัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานชั้น ป.1-2 และ ป.4-5 จัดสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงร้อยละ 67.07 จัดสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
ร้อยละ 40.24 ส่วนการจัดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานชั้น ม.1-2 จัดสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ร้อยละ 3.66 จัดสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ร้อยละ 20.73, 5) การกำหนดการวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ 34.15 ส่วนในระดับชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ 24.39,

6) โรงเรียนดำเนินการจัดสอนในชั่วโมงตามตารางสอน ร้อยละ 85.37 จัดบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกันทั้งรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม และกิจกรรม ร้อยละ 47.56 จัดร่วมกับอาชีวะในรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนสะสมหน่วยกิต ร้อยละ 4.88 และจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ร้อยละ 3.66, 7) ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ โรงเรียนไม่มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรฯ การงานอาชีพ ร้อยละ 73.17 ขาดแคลนงบประมาณ ร้อยละ 71.95 สภาพพื้นที่ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 15.85, 8) ความพึงพอใจของครูวิชาการที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการของครูอยู่ในระดับมาก.

เอกสารเผยแพร่ คุ่มือครูหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ สพป.ตาก เขต1ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ของสพป.ตาก เขต 1 8/พ.ค./2563
      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561