[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศ สพป.ตาก เขต1
มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
286 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
717 คน
สถิติเดือนนี้
1699 คน
สถิติปีนี้
40684 คน
สถิติทั้งหมด
585808 คน
IP ของท่านคือ 3.235.75.196
(Show/hide IP)
สรุปแบบความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของสพป.ตาก เขต 1
http://gg.gg/SatisfactionTak1


ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
การป้องกันการทุจริต
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายพัชญภณ สารสา
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 494    จำนวนการดาวน์โหลด : 88 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ


การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงานด้านวิชาการ 2) การบริหารงานด้านบริหารบุคลากร 3) การบริหารงานด้านแผนงานและงบประมาณ 4) การบริหารงาน ด้านงานบริหารทั่วไป 5) การบริหารงานด้านงานตามนโยบาย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโรงเรียนร้อยละ 60 ในแต่ละอาเภอ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานทั้ง 4 งานของโรงเรียนจานวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ(Ratting Scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีและรายด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านวิชาการ และ ด้านงานนโยบาย ซึ่งรายละเอียดรายด้าน มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการบริหารงานบุคลากร พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดาเนินเกี่ยวกับครูผู้สอน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การดาเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร
3. ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณพบว่าการดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
4. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การบริหารจัดการงานระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ด้านงานนโยบาย พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 25/ก.ย./2562
      การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 22/ส.ค./2562
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 22/ส.ค./2562
      การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561
      การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 4/ธ.ค./2561