[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ส.ค./2564
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
4 คน
สถิติปีนี้
50338 คน
สถิติทั้งหมด
793809 คน
IP ของท่านคือ 192.168.30.1
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ของสพป.ตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายพัชญภณ สารสา
ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 564    จำนวนการดาวน์โหลด : 127 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ2) ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของครูผู้สอน และ3) ผลที่เกิดกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 99 คน2)ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพ

ปีการศึกษา 2562จำนวน 130คน และ3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จำนวน 495คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 465คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับครูวิชาการโรงเรียน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับครูผู้สอน รายวิชาการงานอาชีพ และฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน ทั้งสามชุดมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)และแบบปลายเปิด (Open End Questions)เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากโรงเรียน โดยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1ทุกโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage)ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 

สรุปผลการวิจัย

          1. ผลการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

               1.1 รายวิชาพื้นฐาน การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์พบว่า ชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุดได้แก่ ชั้น ป.1 และชั้น ป.2 ชั้นที่จัดจำนวน 2ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุดได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.4 และชั้น ป.5

               1.2 รายวิชาเพิ่มเติมการจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ในรายวิชาเพิ่มเติม พบว่า ชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.2 และชั้น ป.4 ชั้นที่จัดจำนวน 2 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ม.1 และชั้น ม.2

ชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.2

1.3 กิจกรรมเพิ่มเติม การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในกิจกรรมเพิ่มเติมพบว่าชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.1และชั้น ป.2ชั้นที่จัดจำนวน 2 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.4 และชั้น ป.5

ชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ม.1 และชั้น ม.2

               1.4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดเวลาเรียนของโรงเรียนที่จัดจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พบว่าชั้นที่จัดจำนวน 1 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้น ป.1และชั้น ป.2ชั้นที่จัดจำนวน 2 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ชั้นม.1 และชั้น ม.2 ชั้นที่จัดจำนวน 3 ชม.ต่อสัปดาห์ ที่มีค่าร้อยละสูงสุด ได้แก่ ชั้นม.1 และชั้น ม.2

               1.5 การวัดและประเมินผล การดำเนินการกำหนดการวัดและประเมินผลการงานอาชีพของโรงเรียนดำเนินการแล้ว ร้อยละ 96.97 ยังไม่ได้ดำเนินการ ร้อยละ 3.03

               1.6 ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การงานอาชีพของโรงเรียน ได้แก่ จัดสอนในชั่วโมงตามตารางสอน ร้อยละ 79.80 จัดบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกันทั้งรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติม และกิจกรรม ร้อยละ 59.60 จัดสอนทฤษฎีในชั่วโมงตามตารางสอนส่วนการปฏิบัติบูรณาการในชั่วโมงกิจกรรม ร้อยละ 17.17 จัดบูรณาการโดยจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ร้อยละ 5.05

               1.7 ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาหลักสูตรฯ การงานอาชีพในโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไม่มีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรฯ การงานอาชีพ ร้อยละ 72.73 ขาดแคลนงบประมาณ ร้อยละ 56.57 สภาพพื้นที่ของโรงเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 20.20 ปัญหาอุปสรรคด้านอื่น ๆ ร้อยละ 17.17 ได้แก่ ขาดแคลนน้ำ ขาดวัสดุ อุปกรณ์ที่จะนำมาจัดประสบการณ์การเรียนรู้

               1.8 การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โดยครูวิชาการโรงเรียน ดำเนินการอยู่ในระดับมาก

 

          2. ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพของครูผู้สอน

ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ อยู่ในระดับมาก 

          3. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการวิจัยเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2563 4/ต.ค./2564
      รายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 21/ก.ย./2564
      ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 13/ก.ย./2564
      การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองแขมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 2/ก.ย./2564
      การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ของสพป.ตาก เขต 1 8/พ.ค./2563