[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
140 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
576 คน
สถิติเดือนนี้
5697 คน
สถิติปีนี้
78458 คน
สถิติทั้งหมด
821929 คน
IP ของท่านคือ 3.237.48.165
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา

เจ้าของผลงาน : ดร.อภิชัย นุชเนื่อง
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1085    จำนวนการดาวน์โหลด : 203 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต
1 ในปีการศึกษา 2561

อภิชัย  นุชเนื่อง
ศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1

รายงานการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะได้แก่ 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) เพื่อศึกษาผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สู่การปฏิบัติ  และ
3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 วิธีดำเนินการ  แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละ 1 คน
ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ 5 ปีติดต่อกัน ในอำเภอสามเงาและอำเภอเมืองตาก หลังจากการศึกษาดูงานแล้วให้แต่ละกลุ่มถอดบทเรียน และนำองค์ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการพัฒนาและหลังการพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การรายงานผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สู่การปฏิบัติ โดยได้ศึกษาจากครูวิชาการหรือ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้มีจำนวน 1 ฉบับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามปลายเปิด  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนโดยจัดทำหนังสือตามระบบราชการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561  ได้แก่  เอกสารการรายงานผลการทดสอบระดับชาติ และผลการประเมินคุณภาพระดับชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ  ผลการทดสอบระดับชั้นเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบในระดับชาติในระดับชั้นเรียนเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า  โรงเรียนที่ไปศึกษาดูงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโรงเรียนไว้สอดคล้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน จึงทำให้ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  สูงกว่าระดับชาติและสูงกว่าปีการศึกษา
2.ผลการนำมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สู่การปฏิบัติ พบว่า โรงเรียนได้นำมาตรการในระดับชั้นเรียน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการทดสอบระดับชาติ ไปใช้ดำเนินการอยู่ในระดับมาก  และผู้บริหารโรงเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
3. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)
ปีการศึกษา 2561  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 2.71  ส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้นร้อยละ 3.14  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.40  โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 4.11  ผลการทดสอบความสามารถวัดการอ่าน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีผลการประเมินร้อยละ 71.16  โดยค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา  2560 ร้อยละ 5.18  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นเรียน พบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับ 3 ขึ้นไปของนักเรียน
ในระดับประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่างร้อยละ 90 – 49  ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อยู่ระหว่าง ร้อยละ 49 – 34   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนนักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 74.40  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 81.74  และผู้บริหารโรงเรียน
มีความพึงพอใจในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับมากดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 29/เม.ย./2564
      เรื่อง ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสามเงา 28/เม.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองร่ม ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น 21/เม.ย./2564
      การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดสามเงา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 21/เม.ย./2564
      การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 19/เม.ย./2564