[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
137 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
606 คน
สถิติเดือนนี้
11567 คน
สถิติปีนี้
104060 คน
สถิติทั้งหมด
847531 คน
IP ของท่านคือ 3.80.5.103
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายพัชญภณ สารสา
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 959    จำนวนการดาวน์โหลด : 172 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ


การศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารงานด้านวิชาการ 2) การบริหารงานด้านบริหารบุคลากร 3) การบริหารงานด้านแผนงานและงบประมาณ 4) การบริหารงาน ด้านงานบริหารทั่วไป 5) การบริหารงานด้านงานตามนโยบาย กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโรงเรียนร้อยละ 60 ในแต่ละอาเภอ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานทั้ง 4 งานของโรงเรียนจานวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ(Ratting Scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีและรายด้านอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยเรียงลาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านวิชาการ และ ด้านงานนโยบาย ซึ่งรายละเอียดรายด้าน มีผลการดาเนินงานดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ การขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. ด้านการบริหารงานบุคลากร พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดาเนินเกี่ยวกับครูผู้สอน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การดาเนินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร
3. ด้านการบริหารแผนงานและงบประมาณพบว่าการดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ บริหารจัดการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
4. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การบริหารจัดการงานระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ด้านงานนโยบาย พบว่า การดาเนินงานของโรงเรียนอยู่ในระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 29/เม.ย./2564
      เรื่อง ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสามเงา 28/เม.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองร่ม ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น 21/เม.ย./2564
      การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดสามเงา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 21/เม.ย./2564
      การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 19/เม.ย./2564