[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
131 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
606 คน
สถิติเดือนนี้
11561 คน
สถิติปีนี้
104054 คน
สถิติทั้งหมด
847525 คน
IP ของท่านคือ 3.80.5.103
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : นายอภิชัย นุชเนื่อง
อังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 851    จำนวนการดาวน์โหลด : 219 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ


รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจของครู 2) ด้านการนาไปใช้ 3) ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูวิชาการและครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection) จานวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Ratting Scale) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย( Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่า
1. ด้านความรู้และการนาหลักสูตรไปใช้ของครูวิชาการ พบว่า ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรอยู่ในระดับมากทุกด้าน และการนาหลักสูตรไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการนาไปใช้ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ STEM
2. ด้านความรู้และการนาหลักสูตรไปใช้ของครูผู้สอน พบว่า ในภาพรวมครูผู้สอนมีความรู้อยู่ในระดับมากทุกและการนาหลักสูตรไปใช้ของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้ของครูผู้สอนที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการวัดและประเมินผลเด็กที่มี ความต้องการจาเป็นพิเศษ และการออกข้อสอบตามแนว PISA
3. ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูวิชาการและครูผู้สอน พบว่า มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความรับผิดชอบในการเรียนการสอน ความตรงต่อเวลาและเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอ
4. ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่สอนทุกวิชาและครูที่สอนบางวิชา พบว่า ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ส่วนรายการที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 5 Step’sดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 29/เม.ย./2564
      เรื่อง ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสามเงา 28/เม.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองร่ม ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น 21/เม.ย./2564
      การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดสามเงา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 21/เม.ย./2564
      การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 19/เม.ย./2564