[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
134 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
606 คน
สถิติเดือนนี้
11564 คน
สถิติปีนี้
104057 คน
สถิติทั้งหมด
847528 คน
IP ของท่านคือ 3.80.5.103
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

เจ้าของผลงาน : นายกำจร วงศ์จันทรวิรัช
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 1034    จำนวนการดาวน์โหลด : 272 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

๑. สภาพปัญหา  แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อเข้าสู่วงจรของปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก จากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ในปี ๒๕๕๗ เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปในแต่ละช่วงอายุ พบว่า ประชากรในช่วงอายุ ๑๖-๒๐ ปี มีอัตราส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าบำบัดรักษายาเสพติดมากที่สุด คิดเป็น ๓๒.๘ คน ต่อประชากร๑,๐๐๐ คน รองลงมา คือ ช่วงอายุ ๒๑-๒๕ ปี คิดเป็น ๑๐.๖ คน ต่อประชากร๑,๐๐๐ คน และอันดับที่สามคือ ช่วงอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีลงไป คิดเป็น ๗.๔ คนต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ฉะนั้น เด็กและเยาวชนจึง เป็นกลุ่ม เป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเมื่อพิจารณาข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัด รักษา ช่วงอายุ ๑๓-๑๙ ปี ที่เป็นรายใหม่จริงในแต่ละปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖โดยแยกสัดส่วนระหว่างเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและมิใช่นักเรียนหรือแยกระหว่างเยาวชนในและนอกสถานศึกษา พบว่า เฉลี่ยโดยรวมสัดส่วนผู้เข้ารับการบำบัดที่เป็นนักเรียน เมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการบำบัดที่ไม่ได้เป็นนักเรียน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ๑ ต่อ ๕ ดังนั้น เยาวชนนอกสถานศึกษา จึงนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๖-๒๕ ปี มีจำนวนทั้งหมด ๑๗,๕๒๕,๑๘๕ คนในปี ๒๕๕๗ ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน ๕,๘๕๕,๖๒๗ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๑ ของประชากรทั้งหมดในช่วงอายุเดียวกัน ในปี ๒๕๕๗ซึ่งเยาวชนในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้าถึงได้ยากจึงทำให้ไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างชัดเจนและตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดปี ๒๕๕๙ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จึงมุ่งเน้นให้ “ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่”เป็นกลไกดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง พัฒนา และป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังจากหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาให้บรรลุผลต่อไปในส่วนของนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๙ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา กำหนดให้ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เป็นกลไกการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพการเรียนนอกระบบ กีฬา/นันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ โดยกำหนดให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) และกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 29/เม.ย./2564
      เรื่อง ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสามเงา 28/เม.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองร่ม ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น 21/เม.ย./2564
      การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดสามเงา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 21/เม.ย./2564
      การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 19/เม.ย./2564