[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 6/ม.ค./2563
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
130 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
606 คน
สถิติเดือนนี้
11560 คน
สถิติปีนี้
104053 คน
สถิติทั้งหมด
847524 คน
IP ของท่านคือ 3.80.5.103
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ปีการศึกษา ๒๕๕๕

เจ้าของผลงาน : นางเสาวรส วงศ์ทาฝั้น
ศุกร์ ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 1377    จำนวนการดาวน์โหลด : 642 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ
          การประเมินครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2556 ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 77 คนได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 11 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 12  คนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) เป็นกรอบในการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน คือด้านบริบท และสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเสนอในรูปแบบการบรรยาย 

   การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556 สรุปผลได้ดังนี้
       1. ผลการประเมินด้านบริบท และสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)    ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556 ในด้านบริบท พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับแผนงาน ความจำเป็นของโครงการ ความต้องการของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

       2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556 ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความพร้อมในด้านบุคลากร ความเพียงพอด้านงบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงานตามโครงการ ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

     3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556  ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการในการดำเนินงานโครงการในด้านการวางแผนการบริหารและจัดกิจกรรมดำเนินงานประกันภายใน การนิเทศติดตามและปฏิบัติตามโครงการตามมาตรฐานกระบวนการของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสภาพการดำเนินงานในโรงเรียนทั่วไป  ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
     4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา 2556  ด้านผลผลิต พบว่า การประเมินผลการดำเนินงานโครงการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย โดยประเมินตามมาตรฐานด้านผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานประกอบด้วย 4  มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ตามความคิดเห็นครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 29/เม.ย./2564
      เรื่อง ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านสามเงา 28/เม.ย./2564
      การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองร่ม ด้วยแนวคิดแบบไคเซ็น 21/เม.ย./2564
      การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวัดสามเงา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 21/เม.ย./2564
      การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 19/เม.ย./2564