[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
แหล่งเรียนรู้
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 21/มิ.ย./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
30 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
48 คน
สถิติเดือนนี้
569 คน
สถิติปีนี้
3598 คน
สถิติทั้งหมด
83973 คน
IP ของท่านคือ 3.227.208.0
(Show/hide IP)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป.2
สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ป.1
  

  หมวดหมู่ : ทั่วๆไป
เรื่อง : การให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
KM name : TAK_KSP
ระดับ : [ มือใหม่ ]
เข้าชม : 4437
จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559

          ด้วยพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๖  กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภาและห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา
          ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นของสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งต้องใช้บุคคลเข้าประกอบวิชาชีพ เพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุที่ไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาดำเนินการสอนได้  คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๗  และครั้งที่  ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีมติอนุญาตให้บุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต ดังนี้

          คุณสมบัติการพิจารณาอนุญาต

     ผู้ที่จะขอเข้าประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
        ๑. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
        ๒. มีคุณวุฒิตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                (๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า

                (๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  ที่ ก.ค.ศ.รับรอง  ซึ่งกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู  และเป็นวุฒิปริญญาในสาขาที่สอดคล้องกับระดับชั้นที่เข้าสอน ตามที่คุรุสภากำหนด ยกเว้นโรงเรียนในพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด และมีคะแนนเฉลี่ย ๒.๕ ขึ้นไป โรงเรียนถิ่นทุรกันดาร หรือโรงเรียนเสี่ยงภัย ตามประกาศของทางราชการ และจัดให้มีการอบรมในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนเบื้องต้นด้วย

                (๓) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

เงื่อนไขการอนุญาต
          ๑. สถานศึกษาชี้แจงเหตุผลความจำเป็น หรือความขาดแคลน ต้องรับบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู 
          ๒. สถานศึกษาจะต้องแนบประกาศการรับสมัครและการสรรหาบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู
          ๓.  สถานศึกษาจะต้องแนบคำสั่งของคณะกรรมการของสถานศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู
          ๔. สถานศึกษาต้องขออนุญาตเป็นการเฉพาะราย ผ่านต้นสังกัด โดยจะต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตเท่านั้น ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารสถานศึกษา
          ๕. ระยะเวลาการอนุญาตครั้งละไม่เกิน ๒ ปี และต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
          ๖. หากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือปฏิบัติการสอนผิดเงื่อนไข หรือไม่สามารถพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการอนุญาต การอนุญาตดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด
          นอกจากนี้ ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขออนุญาตฯ ครั้งที่ ๒ และครั้ง ๓ ได้อีกไม่เกิน ๒ ปี  แต่จะต้องพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรทางด้านการศึกษา, หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักฐานการเป็นผู้ผ่านการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น

เอกสารประกอบการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
o หนังสือนำส่งจากสถานศึกษา 
o แบบฟอร์ม คส.09.10 (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของคุรุสภา  www.ksp.or.th)
o สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และสำเนาแสดงผลการเรียน
o สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
o สำเนาทะเบียนบ้าน
o สัญญาจ้างฉบับปัจจุบัน (มีอายุสัญญาเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน)
o หนังสือรับรองการจ้างต่อ (กรณีอายุสัญญาเหลือไม่ถึง 4 เดือน)
o รูปถ่าย 2 ใบ
o ประกาศการรับสมัคร และการสรรหาบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
o คำสั่งของคณะกรรมการของสถานศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)
o เอกสารการพัฒนาตนเองตามที่คุรุสภากำหนด (กรณีขอครั้งที่ 2)
o คำสั่งแต่งตั้ง / มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน
o ตารางสอน ระบุรายวิชา ออกโดยฝ่ายวิชาการมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรอง

o เอกสารการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนเบื้องต้น
o กรณีสถานศึกษา เป็น กศน. ให้แนบเพิ่มดังนี้
        o บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงาน กศน. จังหวัดเรื่องบรรจุ-แต่งตั้งพนักงาน
        o ตารางสอนระบุรายวิชา เสาร์-อาทิตย์ จาก กศน. อำเภอ (ผอ.กศน.ลงลายมือชื่อรับรอง)
        o คำสั่งแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้สอนจาก กศน.

กรณีขอครั้งที่ ๒,๓  กรุณาระบุและเตรียมเอกสารประกอบพร้อมแนบเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

๑. เอกสารหลักฐานการพัฒนาตนเอง ตามที่คุรุสภากำหนด เช่น
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรทางด้านการศึกษา
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
- เอกสารรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เช่น เทียบโอน ทดสอบ อบรม

๒. กรณีขอครั้งที่ ๒ หรือครั้งที่ ๓ ของสถานศึกษาเดิม ยังไม่มีการพัฒนาตนเองตามที่คุรุสภากำหนดแต่อย่างใด ให้แนบหนังสือรับรองหรือหนังสือประเมินผลการปฏิบัติการสอนจากสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๓. กรณีขอครั้งที่ ๒ หรือครั้งที่ ๓ ย้ายสถานศึกษา ยังไม่มีการพัฒนาตามที่คุรุสภากำหนดให้แนบการพัฒนาทางวิชาชีพที่เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน

เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถส่งหลักฐานทั้งหมดไปที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้โดยตรง หรือ หากไม่แน่ใจว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ สามารถ นำเอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมด ติดต่อเจ้าหน้าที่คุรุสภา ชั้น 3 อาคารทักษิเณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อตรวจสอบให้อีกครั้ง หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0555119814.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
รายละเอียดผู้เขียนบทความ KM
KM name :
เจ้าของ บทความ :
ตำแหน่ง :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน KM :
ระดับของ KM :
TAK_KSP
พัชรา บัวเกตุ
29/7/2525
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]

ทั่วๆไป 5 อันดับล่าสุด

      การให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 9/พ.ค./2559


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ santuchtanya@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ระบบจัดการความรู้ สพป.ตาก เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผู้ดูแลเว็บไซด์ :: นายสันทัศน์ ตันยา email :: takesa01@gmail.com