รายการ เหลือเวลา วันสอบ
1. สอบการอ่าน ป.1
11-14 กุมภาพันธ์ 2563
2. สอบ NT ป.3
4 มีนาคม 2563
3. สอบ O-NET ป.6
1 กุมภาพันธ์ 2563
4. สอบ O-NET ม.3
1-2 กุมภาพันธ์ 2563