นายวินัย เมฆหมอก
ผู้อำนวยการ สพป.ตาก เขต 1
055-512537 ต่อ 202
Email : Mewin378@ hotmail.com
นายสนั่น พลนาค
ผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 055-512537 ต่อ 204
Email : sanun2813@gmail.com 
นางสาวชนมน ดิษสวรรค์
นางสาวจุฑาธิป ปะละตุ่น
นางสาวปัณรส ยังถิน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 055-512537 ต่อ 206-207
Email : chanamon.dis@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 206-207
Email : chuthatip.par@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 206-207
Email : punnarot.you@takesa1.go.th
นายประจวบ จันทร์จิตร์
นางสาวฐิติมา ธังดิน
นางสาวจิรัชญา สืบเสถียรพงศ์
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
  055-512537 ต่อ 206-207
Email : prachaob.jun@takesa1.go.th
  055-512537 ต่อ 206-207
Email : thitima.tun@takesa1.go.th
 055-512537 ต่อ 206-207
Email : jiruchchaya@takesa1.go.th
นางสาวพศิกา บุญสูง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 055-512537 ต่อ 206-207
Email :  pasika.boo@takesa1.go.th

ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 088-278-7885 Email : money@takesa1.go.th