กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง


 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540