[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลนโยบายและแผน
ข้อมูลทางการเงิน/งบประมาณ
ข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สพฐ.
เว็บไซต์สำนักงานในสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
เว็บไซต์ สพม.ทั่วประเทศ
หน่วยงานภายในจังหวัดตาก
หน่วยงานภายในสำนักงาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 3/ส.ค./2564
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
125 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
158 คน
สถิติเดือนนี้
5403 คน
สถิติปีนี้
33027 คน
สถิติทั้งหมด
826867 คน
IP ของท่านคือ 18.206.14.36
(Show/hide IP)
ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
มาตรการป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวรับสมัครงานราชการ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เจ้าของผลงาน : เชาวลิต ไชยธงรัตน์
จันทร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เข้าชม : 582    จำนวนการดาวน์โหลด : 272 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 14 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2563  ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1)ด้านความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) ด้านการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) ด้านผลการดำเนินงานของโรงเรียน 4)ด้านความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 214 คน โรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 ทุกข้อและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.877   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจ้งหนังสือทางราชการถึงทุกโรงเรียนได้ข้อมูลร้อยละ 100วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean :)และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

          สรุปผลการวิจัย

          1. ด้านความรู้ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  5 ขั้นตอนอยู่ในระดับมาก

          2. ด้านการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่า

2.1 ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษามีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านการจัดทำตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

2.5 ด้านการการติดตามผลการดำเนินการของสถานศึกษาพบว่า มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

2.6 ด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองพบว่า มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด

        3. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า

3.1 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาที่มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 23  ระดับดีเลิศ ร้อยละ 51  และระดับดี ร้อยละ 26

3.2 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า  สถานศึกษาที่มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 6.57  ระดับระดับดีเลิศ ร้อยละ  42.06  ระดับ  และระดับดีร้อยละ  51.40

4. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

ข้อเสนอแนะ

  ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.สถานศึกษาควรให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในทุกขั้นตอน

2.สถานศึกษาควรวิเคราะห์ ตรวจสอบและทบทวน ผลการดำเนินงานของแต่ละมาตรฐานเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีผลสูงขึ้นจากเดิม และควรให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานทั้งสองระดับการศึกษา

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการกำหนดให้มีสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นๆ

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การอบรมสัมมนา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่สถานศึกษาในสังกัด

  ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

              1.ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

2.ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

 ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการวิจัยเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ปีการศึกษา 2563 4/ต.ค./2564
      รายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 21/ก.ย./2564
      ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 13/ก.ย./2564
      การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองแขมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 2/ก.ย./2564
      การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับการศึกษาภาคบังคับ ของสพป.ตาก เขต 1 8/พ.ค./2563